Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin 6. Maddesi Doğrultusunda; TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

   TMFB alma ve yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

  1. TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşu ) Tarafından durum / faaliyet tespiti yaptığınızı raporladığınız belge ( ek-3 )
  2. Başvuru dilekçesi (Kurumumuz tarafından hazırlanmaktadır)
  3. Ticaret Sicil Gazetesinin aslını (İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan )
  4. Oda Kayıt Belgesi (6 Aydan eski olmaması gereklidir)
  5. imza sirküleri ya da imza beyannamesinin “Aslı Görülmüştür” yapılarak orjinali geri verilecektir

TMFB Düzenleme ve Yenileme Özel Durumlar hakkında sorular?

*Bu yönerge kapsamında şube, temsilcili, bayi, vb. ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış ve tehlikeli madde faaliyetleri yürütülen adreslere tehlikeli madde faaliyet belgesi alınacak mı?

Evet, şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler ticaret sicil belgesinde tescil edilmiş ya da edilmemiş olmasına bakılmaksızın, tehlikeli madde ile faaliyette bulunduğu adreslere TMFB alacaktır. Sadece ticaret gazetesinde tescil edilmemiş olan noktalarınız için başvuru esnasında ; izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı gereklidir.

*Adi Ortaklık olan işletmeler için özel durum nedir?

 Bu Yönerge kapsamında TMFB alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesinin ibrazı gereklidir.

Taşımacılar artık TMFB düzenlemeli mi? Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi olan Taşımacıların dikkatine;

Eski yönerge kapsamında sadece taşımacılık yapan firmalar taşıma yetki belgeleri olması kaydı ile TMFB düzenlememekteydiler. Ancak revize edilen yeni yönerge kapsamında EK-3 analizi ile TMFB düzenleme gerekliliği mevcuttur.

Taşımacılar TMFB Düzenlerken neye ilave olarak dikkat etmelidir?

Taşıma yetki belgesine sahip olup, taşıma yetki belgesinin alındığı adreste kapsam maddesindeki faaliyet konuları ile iştigal etmeyen taşımacılar; sadece taşımacı veya taşımacı-boşaltan olarak TMFB almak için taşıma yetki belgesini aldığı ilgili Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı yeterlidir.

Kamu Kurum ve kuruluşlarda ticaret sicil gazetesi sorununa nasıl bir yaklaşım vardır?

Kamu kurum ve kuruluş mevzuatlarında kuruluşlarının Ticaret Sicil Gazetesinde tescili ön görülmüş ise, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili istisnai durumu Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili açıklamasını başvuru dilekçesinde belirtilmesi gereklidir.

TMFB belgem var ama süresi geldi yenilemem gereklidir , ne yapmam gerekli?

TMFB yeninemek için müracaat eden işletmeler, bu maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelerle birlikte EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile belgelemek zorundadır.

EK-3 Belgesi Hakkında Merak Ettikleriniz

TMFB Düzenleme – Yenileme – EK3 Durum Tespiti Yapılması İçin Başvurun

DETAYLI BİLGİ VE DOĞRU ANALİZ İÇİN; +905332078632 TMGD HİZMETLERİ

× TMGD Danışma Hattı