TMFB Yenileme -EK-3

Akaryakıt sektöründe özmal tankeri olmayan ve sadece perakende satış yapan istasyonlara , Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde sadece alıcı olma yolu açıldı. Bu durumda Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik , Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hak. Tebliğ gereğince hizmet alma gerekliliği ortadan kalkabilecektir. Ancak kriterleri sağlamak için ; ehli kuruluşlarca hazırlanmış EK-3 Faaliyet analizi ve nakliye süreç yönetiminde ki paydaşlarının yeterlilikler doğrultusunda imkan ve kabiliyet konusu olacak ,boşaltan yükümlülük devri sözleşmesi gerekliliği mevcuttur. Bunların dışında ise ;

  • Atık yönetiminden doğan ADR yükümlülüklerinin sağlanacağı prosedürlerin belirlenmesi,  çevre atık yönetiminden gelen şartların sağlandığını gösteren Atık Beyanları ve tutanakları ,
  • Güvenlik kültürü gerekliliğini güvenlik planına paralel sağlanması
  • Personel eğitimlerin tamamlanması gibi gereklilikler sağlandığı ek-3 ile kuruluşumuz tarafından ibraz edilmesi gereklidir.


Bu sürecin bayiler için sanıldığı gibi kolay bir geçiş olma durumu yaratmayacağını bize göstermektedir. Acentalar için ise geçiş sürecinin daha hızlı ve kolay olacağı kanaati taşımaktayız.

Hali Hazırda Alıcı Olan İşletmelerin Ek-3 Analizi Yaptırma Yükümlülüğü ve Ek İbraz Belgeleri

Tehlikeli madde yönüyle revize edilen TMFB yönergesi öncesinde sadece alıcı olan işletmeler, tehlikeli atıklarını ADR 1.8.3.2 (a) bendinde belirtilen zorunluluklara uygun sevk etmeleri ve bunu belgeledikleri sürece ADR kapsamında atıkla ilgili Gönderen sorumluluğuna ilişkin TMGD istihdam veya TMGDK’dan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir.

Bunun için Faaliyet analiz raporunun ekleri olarak ;

1- İşletmenin bulunduğu adres için

a. Çevre Bakanlığınca düzenlenmiş Atık Lisans Belgesinin,

b. Boş olarak düzenlenmiş olsa dahi en son yapılan atık gönderimine ilişkin olarak Atık Beyan Formunun,

2- İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerini aldıklarını gösterir eğitim tutanaklarının,

3- ADR 1.10.3.2 ye uygun olarak hazırlanmış Emniyet Planının, Bölge Müdürlüğüne TMGDK tarafından düzenlenecek EK-3 raporuna ilave edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sadece Alıcı Faaliyet Konusu Seçecek Yeni TMFB Belge Sahipleri İçin;

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihinden sonra sadece ALICI olarak faaliyet belgesi düzenlenmiş ve düzenleyecek işletmeler,

1-ADR kapsamında sözleşme ile 1 yıllığına devir ettikleri faaliyetlere ilişkin sözleşmenin bitim tarihinde yenilenmesi halinde yeni sözleşmeyi,

2- İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerinin yenilendiğine dair eğitim tutanaklarını,

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı gereği atık üreticilerinin Şubat ayı sonuna kadar Motat sistemi üzerinden yapacakları bildirime ilişkin Atık Beyan Formlarının her yılın Mart ayı sonuna kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine vermeleri,

4- ADR kapsamında hazırlayacakları Yıllık Faaliyet Raporlarını süresi içerisinde www.türkiye.gov.tr üzerinden bildirmeye devam edeceklerdir.

× TMGD Danışma Hattı