Dolum Tesisleri ve Taşımacıların Dikkatine

SÜRE UZATIMI BİLDİRİMİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi hakkındaki yönerge MADDE 5 ‘de ‘’ taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır.’’ Hükmü amirdir.

Tehlikeli madde taşıyan taşımacıların; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmesi hakkındaki revize  yönerge ile  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlemesi, asgari taşımacı faaliyet konusu olacak şekilde ivedikle beklenmetedir. Düzenlenen yeni belgelerinizin araçlarda bulundurulması,  kapı güvenli geçiş kontrol sürecinde göstermek üzere sağlanması 15 Eylül 2019 tarihine kadar gereklidir.

14511534-399-E.57639 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürlüğü bildirgesine göre , 15 Eylül 2019 ‘a kadar süreci tamamlayamayan araçlara dolum yapılamayacağı belirtilmiştir.  tmkt.gov.tr Yasal Ulaştırma Bakanlığı Sisteminde belirtilen duyuru kapsamında süre uzatımı tanımlanmıştır.  ;

Bugüne kadar konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden alınan geri dönüşler ve Bölge Müdürlüklerimizde yaşanan iş yoğunluğu nedeniyle sektörde hizmet veren ve hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için aşağıda açıklanan düzenlemeler yapılmıştır.

Taşıma yetki belgesine sahip olup TMFB’sinde taşımacı ibaresi olmayan işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye göre 31.12.2019 tarihine kadar TMFB’lerini güncellemeleri gerekmekte ve bu bağlamda belgelerine “Taşımacı” ibaresini eklemleri zorunludur.

– Taşıma yetki belgesine sahip olup TMFB’si olmayan taşımacıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin yayınlandığı tarih itibariyle faaliyet belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Bu durumdaki taşımacıların araçlarına 15.10.2019 tarihinden sonra dolum yapılmayacaktır.

Dolum tesislerinde yapılacak uygulamada aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket edilecektir.

– Gerçek kişi ve şahıs firması adına düzenlenmiş TMFB’si olanlar için; TMFB’sinde yer alan isim veya unvan bilgisi ile araç ruhsatında yer alan sahiplik bilgisinin aynı olması gerekmektedir. Bu durum üçüncü şahıslar adına kiralık olarak faaliyet gösteren gerçek kişi veya şahıs firmaları içinde geçerlidir.

– Taşıma Yetki Belgesine sahip olan ve sahip oldukları ve/veya kiraladıkları bir veya birden fazla araç ile kendi adına veya başkaları adına tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmalar adına düzenlenmiş TMFS’si olanlar için; araca ait plaka bilgisi ile E-Devlet sistemi, Araç Yetki Belgesi Sorgulama modülü üzerinden yapılacak sorgulamada söz konusu aracın, beyan edilen TMFB’de yer alan firma adına kayıtlı olduğunun görülmesi gerekmektedir.

– Dorse ve çekici sahipleri farklı olan araçlar için yukarıda belirtilen sorgulamaların, hem araç hem de dorse için yapılması gerekmektedir.

DGSAPro yazılımı ile şirketimiz terminal , dolum tesisleri , limanlar başta olmak
kapı güvenliği prosedürü kapsamında giriş çıkışlar için hatasız kayıt ve takip yönetimi sağlamaktadır.

Yük Kaydı Bildir

DGSAPro ile Güvenli Tehlikeli Madde Yönetimleri Sağlıyoruz.

Tehlikeli Maddelerin taşınması hakkındaki yasal değişiklikler , iyileştirme yönünde hızla devam etmektedir. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik değişikliği Madde 4 Tanımlarda yer verilen U-ETDS sistemi yavaş yavaş hayatımıza gelmektedir.

Gönderen işletmeler , tehlikeli maddelerin teslimi sırasında ADR ‘de tanımlanmış 5.4.1.1 kapsamında taşıma evrakı düzenlediğini bilmekteyiz. Buna eş zamanlı artık yük bildirim sistemi ile Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki revize edilen yeni yönetmelik Madde 8 (b) fıkrasında açıklanan , ile U-ETDS sistemine kayıtlarını da yapmaları 16.09.2019 itibari ile mümkün olacaktır.

Sürecin eksiksisz uygulmasında makul bir geçiş süreci doğası gereğince olacağı gibi , EK3 ile doğru faaliyet kollarının işletmelerin seçmiş olması , taşımacıların hızla sisteme entegre edilerek tehlikeli madde faaliyet belgelerini düzenlemeleri ile bu sürecin yıl sonuna kadar oturacağı düşüncesindeyiz.


Yük Kaydı Bildirimine Giriş

DGSAPro Markamızın Taşıma evrakı yönetim sisteminin U-ETDS sistemi ile Yük Bildirim kaydı entegrasyonu için yazılımcılarımız çalışmalarını hızlandırdı. Tekrar Sisteme giriş ayrıca yapılmasına gerek kalmaksızın taşıma evraklarını sistemimiz üzerinden yürütebileceksiniz.

Akaryakıt İstasyonunda Özmal Tankeri Olan İşletmeler

Taşıma Yetki Belgesi İle Akaryakıt Taşıması Yapan Şirketler

Akaryakıt istasyonunda özmal tankeri olup gerek, bayi ikmal sürecini gerekse EPDK ‘ya bağlı dış satış süreç yönetiminde rol alan işletmeler ülkemizde mevcuttur. (11/06/2019 TARİHLİ VE 44011 SAYILI BAKANLIK MAKAM OLUR İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNERGE)Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönergenin revize edilmesinden sonra , taşımacı olarak ilave yükümlülüklerini ibraz etme yükümlülüğü doğmuştur. Bu işlemde ücretsiz TMFB’ lerini revize edebileceklerdir.

Ek-3 Başvurusu TMFB Yenileme

İşletmeler Bu süreçte Ulaştırma Bölge Müdürlüğünde başvuru yapabilmesi içim;

 • Ek-3 Faaliyet analizini kuruluşumuzdan alması
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamına paralel Taşıma yetki belgesinin olması
 • TMFB yenilenmesi kapsamında gerekli temel evrak düzenini sağlaması gereklidir.

Akaryakıt Sektöründe TMGD Muafiyeti

TMFB Yenileme -EK-3

Akaryakıt sektöründe özmal tankeri olmayan ve sadece perakende satış yapan istasyonlara , Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde sadece alıcı olma yolu açıldı. Bu durumda Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik , Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hak. Tebliğ gereğince hizmet alma gerekliliği ortadan kalkabilecektir. Ancak kriterleri sağlamak için ; ehli kuruluşlarca hazırlanmış EK-3 Faaliyet analizi ve nakliye süreç yönetiminde ki paydaşlarının yeterlilikler doğrultusunda imkan ve kabiliyet konusu olacak ,boşaltan yükümlülük devri sözleşmesi gerekliliği mevcuttur. Bunların dışında ise ;

 • Atık yönetiminden doğan ADR yükümlülüklerinin sağlanacağı prosedürlerin belirlenmesi,  çevre atık yönetiminden gelen şartların sağlandığını gösteren Atık Beyanları ve tutanakları ,
 • Güvenlik kültürü gerekliliğini güvenlik planına paralel sağlanması
 • Personel eğitimlerin tamamlanması gibi gereklilikler sağlandığı ek-3 ile kuruluşumuz tarafından ibraz edilmesi gereklidir.


Bu sürecin bayiler için sanıldığı gibi kolay bir geçiş olma durumu yaratmayacağını bize göstermektedir. Acentalar için ise geçiş sürecinin daha hızlı ve kolay olacağı kanaati taşımaktayız.

Hali Hazırda Alıcı Olan İşletmelerin Ek-3 Analizi Yaptırma Yükümlülüğü ve Ek İbraz Belgeleri

Tehlikeli madde yönüyle revize edilen TMFB yönergesi öncesinde sadece alıcı olan işletmeler, tehlikeli atıklarını ADR 1.8.3.2 (a) bendinde belirtilen zorunluluklara uygun sevk etmeleri ve bunu belgeledikleri sürece ADR kapsamında atıkla ilgili Gönderen sorumluluğuna ilişkin TMGD istihdam veya TMGDK’dan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir.

Bunun için Faaliyet analiz raporunun ekleri olarak ;

1- İşletmenin bulunduğu adres için

a. Çevre Bakanlığınca düzenlenmiş Atık Lisans Belgesinin,

b. Boş olarak düzenlenmiş olsa dahi en son yapılan atık gönderimine ilişkin olarak Atık Beyan Formunun,

2- İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerini aldıklarını gösterir eğitim tutanaklarının,

3- ADR 1.10.3.2 ye uygun olarak hazırlanmış Emniyet Planının, Bölge Müdürlüğüne TMGDK tarafından düzenlenecek EK-3 raporuna ilave edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sadece Alıcı Faaliyet Konusu Seçecek Yeni TMFB Belge Sahipleri İçin;

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihinden sonra sadece ALICI olarak faaliyet belgesi düzenlenmiş ve düzenleyecek işletmeler,

1-ADR kapsamında sözleşme ile 1 yıllığına devir ettikleri faaliyetlere ilişkin sözleşmenin bitim tarihinde yenilenmesi halinde yeni sözleşmeyi,

2- İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerinin yenilendiğine dair eğitim tutanaklarını,

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı gereği atık üreticilerinin Şubat ayı sonuna kadar Motat sistemi üzerinden yapacakları bildirime ilişkin Atık Beyan Formlarının her yılın Mart ayı sonuna kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine vermeleri,

4- ADR kapsamında hazırlayacakları Yıllık Faaliyet Raporlarını süresi içerisinde www.türkiye.gov.tr üzerinden bildirmeye devam edeceklerdir.

TMFB Başvurusunda Gereken Belgeler Neler?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin 6. Maddesi Doğrultusunda; TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

   TMFB alma ve yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

 1. TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşu ) Tarafından durum / faaliyet tespiti yaptığınızı raporladığınız belge ( ek-3 )
 2. Başvuru dilekçesi (Kurumumuz tarafından hazırlanmaktadır)
 3. Ticaret Sicil Gazetesinin aslını (İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan )
 4. Oda Kayıt Belgesi (6 Aydan eski olmaması gereklidir)
 5. imza sirküleri ya da imza beyannamesinin “Aslı Görülmüştür” yapılarak orjinali geri verilecektir

TMFB Düzenleme ve Yenileme Özel Durumlar hakkında sorular?

*Bu yönerge kapsamında şube, temsilcili, bayi, vb. ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış ve tehlikeli madde faaliyetleri yürütülen adreslere tehlikeli madde faaliyet belgesi alınacak mı?

Evet, şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler ticaret sicil belgesinde tescil edilmiş ya da edilmemiş olmasına bakılmaksızın, tehlikeli madde ile faaliyette bulunduğu adreslere TMFB alacaktır. Sadece ticaret gazetesinde tescil edilmemiş olan noktalarınız için başvuru esnasında ; izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı gereklidir.

*Adi Ortaklık olan işletmeler için özel durum nedir?

 Bu Yönerge kapsamında TMFB alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesinin ibrazı gereklidir.

Taşımacılar artık TMFB düzenlemeli mi? Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi olan Taşımacıların dikkatine;

Eski yönerge kapsamında sadece taşımacılık yapan firmalar taşıma yetki belgeleri olması kaydı ile TMFB düzenlememekteydiler. Ancak revize edilen yeni yönerge kapsamında EK-3 analizi ile TMFB düzenleme gerekliliği mevcuttur.

Taşımacılar TMFB Düzenlerken neye ilave olarak dikkat etmelidir?

Taşıma yetki belgesine sahip olup, taşıma yetki belgesinin alındığı adreste kapsam maddesindeki faaliyet konuları ile iştigal etmeyen taşımacılar; sadece taşımacı veya taşımacı-boşaltan olarak TMFB almak için taşıma yetki belgesini aldığı ilgili Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı yeterlidir.

Kamu Kurum ve kuruluşlarda ticaret sicil gazetesi sorununa nasıl bir yaklaşım vardır?

Kamu kurum ve kuruluş mevzuatlarında kuruluşlarının Ticaret Sicil Gazetesinde tescili ön görülmüş ise, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili istisnai durumu Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili açıklamasını başvuru dilekçesinde belirtilmesi gereklidir.

TMFB belgem var ama süresi geldi yenilemem gereklidir , ne yapmam gerekli?

TMFB yeninemek için müracaat eden işletmeler, bu maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelerle birlikte EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile belgelemek zorundadır.

EK-3 Belgesi Hakkında Merak Ettikleriniz

TMFB Düzenleme – Yenileme – EK3 Durum Tespiti Yapılması İçin Başvurun

DETAYLI BİLGİ VE DOĞRU ANALİZ İÇİN; +905332078632 TMGD HİZMETLERİ

TİO Şubesi Hakkında

Taşıma İşleri Organizatöleri Dikkatine

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi’ne kaydedilecek şubelere ilişkin aşağıdaki belgeler ilgililerden talep edilecektir:

– Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru dilekçesi,

– Her bir Şube için bulundukları ilde yer alan ticaret odalarınca düzenlenmiş faaliyet belgesinin aslı,

– Şubenin bulunduğu yerin/mekanın kullanım hakkını gösterir kira kontratı örneği veya ilgili Belediyeden alınmış kullanım ruhsatı. gereklidir.

Kariyer

TMGD Hizmetleri Yıllık Rapor

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının titizlikle girmek ve takibi ile sorumlu olduğu , tehlikeli madde faaliyet  raporlarının son teslim süresi 31 Mart 2019 olarak bilinmektedir. Bu yıl , yıllık rapor taslağında bolca birim, bolca faaliyet konuları gözlemlediniz. Yıllık rapor verileri ile kategorizasyon ve Ülkemizin tehlikeli madde faaliyet analizini yapmamızda umarım verimli bir veri girişi olmuş ve meslektaşlarımız eş zamanlı aynı düşünce yapısı ile taslağı değerlendirmiştir.

Global araştırmalar yaparak şirketimizin Ar-GE süreçlerini yöneten bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşu genel kordinatörü olarak ne yazık ki bu temennimi geçtiğimiz 3 yıl öncesi gibi verimli değerlendirildiğini düşünmemekteyim. Bunu gerek forumlarda gözlemlediğim hatalı paylaşımlardan gerek ADR 1.4.2 ,ADR 1.4.3  tarafların yükümlülüklerin benimsenmediğini gözlemlememe dayanarak belirtmekteyim.

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hak. Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Yıllık rapor içeriğini incelediğinizde acaba sizce hangi başlıklar eksik kaldığını düşünmektesiniz ? Acaba birimlerde izlenen yol doğru bir analiz sağlayacağını düşünmekte misiniz ? Acaba güvenlik danışmanı arkadaşlarımızın temel yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği beyanlarda neden yer almaz? 

Gelecek sene umarım daha verimli bir rapor taslağı edevlet kapısında bizi bekliyor olacak ve daha verimli analizlere , sektörel kategorizasyona yararlı olacak bir REHBER ile süreci yöneteceklerini düşünüyorum .

TMGDK nedir?

Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu güncel tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tebliği ile yayınlanmıştır. İlgili tebliğ gereğince;

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş TMGDK’den hizmet almaları zorunludur. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yetkilendirilmiş kuruluşlara TMGDK denilmektedir.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TEBLİĞİ

 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI TEBLİĞİ hakkında önemli DEĞİŞİKLİKLER ve yenilikler belirlenmiştir. ESKİ TEBLİĞ ve EKLENEN YENİ MADDELERİ DETAYLI İNCELEMENİZ için  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARIMIZIN DİKKATİNE,

LİNK İÇİN;

× TMGD Danışma Hattı