Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bilgilendirme

Karayolu Taşıma Yönetmeliği‘nin (KTY) 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası; ’’C2, C3,K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşmasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve /veya irsaliye bilgileri ile birlikte , beşinci fıkrada belirtilen bilgileri eşyanın kabul edildiği saattten,en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), işlemek […]

U-ETDS Yük Kaydı Nedir?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır. U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının […]

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo […]

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam              Amaç :              Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.              Kapsam:              Madde 2 – Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve […]

SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERİNE GÖRE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) SOLAS ve MARPOL Sözleşmeleri çerçevesinde rapor verme, iletişim sağlama ve bildirim faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek, b) Bildirim taahhütlerine ilişkin ulusal sorumlulukların yerine getirilmesi suretiyle, denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına ve gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, c) SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerinde belirtilen bildirim […]

LİMANLAR YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk […]

LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeğin amacı; deniz yetki alanlarımızda gerçekleşen taşımacılığın standarda uygun gemiler ile yapılmasını sağlamak üzere; gemilerin deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, gemide yaşam ve çalışma koşulları bakımından uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanlar hakkında yaptırım uygulamaya yönelik usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri; […]

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Amaç Madde 1 — (Değişik:RG-18/3/2010-27525) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi ve deniz ortamının korunması maksadıyla, yükümlüleri tarafından atık kabul tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2 — (Değişik:RG-18/3/2010-27525) (1) Bu Yönetmelik; Türkiye’nin deniz […]

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİVE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların yükleme ve boşaltma yaptıkları terminaller için hizmete uygunlukşartlarını tespit etmek, söz konusu gemiler ve terminaller arasında işbirliği ve iletişim için belirlenen yöntemlerle yükleme ve boşaltma sırasında geminin yapısında aşırı gerilme ve fiziksel hasar risklerini azaltarak, dökme yük gemilerinin emniyetini arttırmaya dair usul ve […]

DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; iç sularımızda, karasularımızda, münhasır ekonomik bölgelerimizde, nehirler, baraj ve göllerde, uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ve bunları etkileyebilecek bir yerde veya yurt yüzeyinde görülecek yahut ele geçirilecek, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin incelenmesine ve […]

× TMGD Danışma Hattı