KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam              Amaç :              Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.              Kapsam:              Madde 2 – Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve […]

SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERİNE GÖRE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) SOLAS ve MARPOL Sözleşmeleri çerçevesinde rapor verme, iletişim sağlama ve bildirim faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek, b) Bildirim taahhütlerine ilişkin ulusal sorumlulukların yerine getirilmesi suretiyle, denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına ve gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, c) SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerinde belirtilen bildirim […]

LİMANLAR YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk […]

LİMAN DEVLETİ DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeğin amacı; deniz yetki alanlarımızda gerçekleşen taşımacılığın standarda uygun gemiler ile yapılmasını sağlamak üzere; gemilerin deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, gemide yaşam ve çalışma koşulları bakımından uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata uygunluğunu denetlemeye ve uygun olmayanlar hakkında yaptırım uygulamaya yönelik usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri; […]

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Amaç Madde 1 — (Değişik:RG-18/3/2010-27525) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi ve deniz ortamının korunması maksadıyla, yükümlüleri tarafından atık kabul tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2 — (Değişik:RG-18/3/2010-27525) (1) Bu Yönetmelik; Türkiye’nin deniz […]

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİVE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların yükleme ve boşaltma yaptıkları terminaller için hizmete uygunlukşartlarını tespit etmek, söz konusu gemiler ve terminaller arasında işbirliği ve iletişim için belirlenen yöntemlerle yükleme ve boşaltma sırasında geminin yapısında aşırı gerilme ve fiziksel hasar risklerini azaltarak, dökme yük gemilerinin emniyetini arttırmaya dair usul ve […]

DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; iç sularımızda, karasularımızda, münhasır ekonomik bölgelerimizde, nehirler, baraj ve göllerde, uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ve bunları etkileyebilecek bir yerde veya yurt yüzeyinde görülecek yahut ele geçirilecek, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin incelenmesine ve […]

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİK

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlayacak prensipleri ve uygulamaya yönelik alınacak tedbirleri, Kanun’da belirtilen hususlarda yetki, görev ve sorumluluklar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları […]

Gönderenin Gizli Kalan Görevi

ADR 1.4.2.1 Gerekliliklerini yerine getirmek ! Kapsam Küçülmedi ADR ‘ye uygun yönetmelikte kapsam genişletilmiştir. ADR 1.4.2.1.1 (b) bendi gereğince gönderen işletme taşımacıya sevkiyat hakkında gerekli bilgileri temin etmesi gereklidir. Yürürlülükten kaldırılan tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik gönderen yükümlülüklerinde” İzlenecek güzergâhlar ile ilgili gerekli bilgileri vermekle ” hükmü mevcuttu. Bakıldığında yenilenen yönetmelikte bu cümlenin […]

Liman – Kıyı Tesisleri Kapı Kontrolleri

Şirketimiz dijital süreçlerin yönetim kolaylığını bilgi ve tecrübesi ile harmanlayıp sektöre DGSAPro ile kazandırmaktadır. Bu süreçlerden biri kıyı tesislerinin kapı kontrollerini içermektedir. Kıyı tesisi işleticileri tesis giriş ve çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen taşıma evrakının araçta bulunup bulunmadığı, Yük taşıma biriminin ara ve periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı Söz konusu araçlar ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz […]

× TMGD Danışma Hattı