Konu : Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Amaç: Gönderenin sorumluluğu kapsamında iş ortaklarının bilgilendirilmesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği MADDE 45 hükmü gereğince belirtilen yükümlülüğümüzü uygulama noktasında yüklenicilerin maduriyet yaşamaması amacı ile paylaşım yapılmaktadır.  

MADDE 45  (1) Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur.

Dayanak : 21/11/2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete (7. Değişiklik) ile revize edilmiş Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Revize Edilmiş Güncel Karayolu Taşıma Yönetmeliği Tıklayarak İndiriniz

Tanımlar:

Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

Sevk irsaliyesi:  Malın alıcıya teslim edilmek üzere, satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca düzenlediği belgeyi,

Taşıma irsaliyesi: Ücret karşılığında, eşya nakleden gerçek veya tüzel kişilerin naklettikleri eşya için 213 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesi uyarınca düzenlediği belgeyi,

Taşıma senedi: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, (Ek ibare:RG-15/11/2019-30949) taşımada kullanılan taşıta ait bilgiler ile ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını,

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Kanun ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,

tanımlar .

Süreç:

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülüklerinden olan U-ETDS Yük ve Eşya bildirim sistemi için yetki belgesi sahipleri olarak ön hazırlığınızın yapılması ve sürecin takibinin sağlanması gereklidir.Bu kapsamda Karayolu Taşıma Yönetmeliği MADDE 40 (6) bendi;  C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-21/11/2020-31311) taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar(Mülga cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)

Bu madde geçici düzenleme ile sadece tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için  1/1/2022 tarihine kadar ertelenmiştir.

Dayanak : Karayolu Taşıma Yönetmeliği ; GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-25/5/2018-30431) g(Ek:RG-21/11/2020-31311) : gereğince tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere,  K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 1/1/2022 tarihine kadar

Kargo ve Dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri kapsamında ;

(3) (Değişik:RG-15/11/2019-30949) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, (Değişik ibare:RG-21/11/2020-31311) taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.

Gönderenin ve Yolcuların Sorumluluğu

Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur. Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası, alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa, sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.

Tehlikeli Madde Taşımalarında ;24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.

Sonuç :

Gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistem için gerekli ön hazırlıkların ivedikle yapılması, erteleme olmaması durumunda başlayacak olan bildirim yükümlülüğüne hazırlık yapılması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Destek Al
U-ETDS Sistemine girişler nereden yapılır , kolay yönetim imkanı var mı?

U-ETDS Yük kaydı bildirimleri e-devlet üzerinden ücretsiz yapılabildiği gibi DGSAPRO gibi özel entegrasyon sistemler ile de yapmanız mümkündür.

DGSAPRO Sistemi sizlere hatasız giriş yapmak için imkanlar sunacak ve hem gönderen hem de taşıma faaliyetlerini yürüten işletmeler için süreç kolaylığı sağlayacaktır.  Dahası taşıma faaliyetleri ile ilgili süreç yönetimlerinize kolaylık sağlayacaktır. 

U-ETDS Sistemini şirket içi sistemlerimiz ile entegre etmemiz mümkün mü?

Teknik danışman ekibimiz gerek kendi sistemimizi gerekse sizlerin sistemini direk e-devlet ile entegre çalışmasını sağlayacak destekleri verebilmektedir. Bu sayede e-irsaliye ve diğer süreçlerinizle eş zamanlı yönetim imkanı sağlamanız mümkün olacaktır. 

U-ETDS Yük ve Eşya Kaydı Bildirim Sistemine ilgili veri girişini kim yapacak?

C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için yük kaydı bildirimi yapması gereklidir. 

U-ETDS Yük ve Eşya Kaydı Bildirim Sistemi kullanımı konusunda erteleme var mıdır?

Geçici düzenleme ile  tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için  1/1/2022 tarihine kadar ertelenmiştir.

Örnek : Tüzel kişilik olmayan kendi TC Kimliği altında faaliyet gösteren nakliyeciler

Ocak 2021 öncesinde erteleme olur mu?

Geçtiğimiz yıl yapılan erteleme ,sistemsel eksikliklerin giderilmesi adına sağlanmıştır. Bu erteleme ile şirketlere hazırlık imkanı sağlanmıştır. Şayet yapılacak bir erteleme söz konusu olursa , bunun yegane sebebi günümüz koşullarında gelinen sıkıntılı süreçler olacağı aşikardır.

Ancak kurumsal şirketler bu ihtimali düşünerek hareket edemez ve hazırlıklarını yapmaları beklenir. 

Tehlikeli Madde Taşıma Evrakı için nasıl bir sistem vardır , kim düzenler?

Peşinen söylemek gerekirse taşıma evrakı gönderen tarafından düzenlenir ve taşımacıya doğru ve güvenilir bilgi gönderen tarafından sunulur. U-ETDS  sistemi bu konuya taraf değildir. 

Detaylı açıklamak gerekliyse; 

”Tehlikeli Madde Taşımalarında ; 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.”  hükmü kapsamında belirtildiği üzere;  taşımayı üstlenen gerçek ve tüzel kişilik; göndericinin beyanı üzerine aldığı bilgilere güvenir ve bildirimi gene taşımacı yapar. Bu bildirim ADR 5.4.1 Kapsamında gönderen yükümlülüğünün yerine geçmez.

Tehlikeli Madde taşımaları için ADR 5.4.1 Kapsamında taşıma evrakı gönderen tarafından matbu düzenlenmeye devam edilmesi gereklidir. 

Bunu destekleyen dayanak; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik 7 Ekim 2020 Tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği MADDE 4 –İlgili Yönetmeliğin 12 nci maddesi(Taşımacı Yükümlülükleri ) birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,” 

Taşımacı yükümlülüklerinde yer alarak ilgili süreç netlik kazanmıştır ve karara bağlanmıştır. 

Gönderen taraf, taşımacıdan sorumlu mu?

Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur. Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası, alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa, sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.

Tehlikeli Madde Taşımalarında ; 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.

Taşımacı yükü kabul ederken taşıma evrakında Teslimatta Satış görürse ne yapar?

ADR 5.4.1.1.1 (h) bendi kapsamında gönderen Teslimatta Satış (Delivery Sale) olarak alıcıyı düzenlediği durumlarda U-ETDS sisteminde alıcı bilgisi için vergi numarası tanımlaması yapılmıştır.

Yalnızca tehlikeli madde taşımalarında olmak üzere ve sonradan alıcı bilgilerini girmek kaydıyla, muhtelif alıcıların bildirilebilmesi için “Alıcı Vergi Numarası” olarak “9999999999” değeri yazılır.

Gönderen veya Alıcı firmaların yurtdışı firmaları olmaları durumunda vergi numarasına ne yazılır?

Gönderen veya alıcı firmaların yurtdışı firmaları olmaları durumunda “Gönderen Vergi Numarası” veya “Alıcı Vergi Numarası” olarak “1111111111” yazılmasına sistem imkan verir

× TMGD Danışma Hattı