DGSAPro Mevzuat takip sisteminde Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hakkında Değişiklikleri yayınlanmıştır. Karayolu taşıma yönetmeliği işlenmiş hali ilerevize edilmiştir.

Mevzuat uygun değerlendirmesinin DGSAPro ile nasıl yapılabileceğini ve terminli aksiyonların alınabileceğini merak ediyor musunuz?

Bilgi için : info@tmgdhizmetleri.com ‘a yazın TMGD – TMGDK -İşletme Ayırt edilmeksizin geri bildirimlerimizi yapalım.

Değişiklikler nelerdir ?

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine (Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları) 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(22) Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden;

a) Terminallerde bulunanlar için,

b) Aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için,

müstakil/bağımsız olma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak değiştirilmiştir.  Yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince (Değişik ibare:RG-23/6/2020-31164) 12 yaşından büyük olmaması şarttır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yetki belgesi sahipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de” ibaresi eklenmiştir.

İşlenmiş Hali: ‘’ 6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG-10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması,

b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

(4) (Değişik:RG-23/6/2020-31164) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması,

b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı 8 olarak uygulanır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31/12/2021 olarak düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

DGSAPro Hakkında bilgi al