TMGDK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Türkiye'nin Kaliteli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu
Bizi Tanıyın
Bölge
İl
Ziyaretçi
Avrupa Ofisleri
TMGD HİZMETLERİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Yetkili TMGDK olarak İstanbul Merkez Başta olmak üzere İzmir- Ankara - Yalova-Akçakoca- Hatay Şubelerinde Yetkili Olarak Faaliyetlerini Sürdürmektedir Dijital DönüşümŞefaf Takip
ADR<br />
ADR

ADR

Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması Sürecinde ilgili Taraflara Yükümlülükleri Gereğince Danışmanlık Yapmaktayız
Daha Fazlası
IMDG Code<br />
IMDG CODE TMGD

IMDG Code

Deniz Yolu İle Tehlikeli Maddelerin Taşınması Kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Olan İşletmelere Danışmanlık Hizmetlerifoundation for güvenilir danışman kuruluş olarak sağlamaktayız
Daha Fazlası
RİD<br />
RİD

RİD

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması ve Süreç yönetimini güvenle sağlamaktayız. TMGD HİZMETLERİ
Daha Fazla
DGR<br />
DGR Servis Hizmeti

DGR

IATA -DGR Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınması ve Kargolarınızın Süreç yönetimini güvenle sağlamaktayız. TMGD HİZMETLERİ
Daha Fazla

Hizmet Noktlarımız Bizi Nasıl Bilir

99,7 anket oranı ile% tüm müşterilerimiz güvenle bizlerin tercih etmeye devam etmektedir
2014 Yılında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olan ve Sektöre Sürekli Katkılar Sağlayan Şirket Kurucumuz Aynı Zamanda Akademik Olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Logistik Bölümünde Hocalık Yapmaktadır
Yiğit DENİZ
Yiğit DENİZ CEO of Genel Kordinatör
100% Müşterilerimiz Bizi Tavsiye Ettiğini Belirtiyor

Mevzuat Uyumlaştırma Hizmetleri

SEA Nedir?
SEA1, MADDELERİN ve KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’in baş harflerini oluşturmaktadır.

Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama
Piyasaya sürülen madde, karışım ve nesnelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde teşkil edebileceği olumsuz etkilere karşı ileri düzeyde koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

a) Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını,
b) İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,
c) Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri,
ç) İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin ek-1’inin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü başlıklarında yer alan maddeler hariç, bu Yönetmeliğin ek-8’inin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci başlıklarında belirtilen koşulları sağlayan ve piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,
d) Ek-6’nın üçüncü bölümünde, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulmasını,
e) Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri,
f) (d) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme unsurlarından ve (e) bendinde belirtilen bildirimden oluşan, maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını,
kapsar.

1 Haziran 2016 itibariyle, 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, SEA yönetmeliği tamamen zorunlu hale gelmiştir.

CLP Nedir?
20 Ocak 2009’da yürürlüğe giren CLP2, madde ve karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin kuralları düzenleyen, Birleşmiş Milletler Küresel Uyum Sistemi’ni (United Nations Globally Harmonized System) baz almış olan AB tüzüğüdür.

Classification (Sınıflandırma)
Labelling (Etiketleme)
Packaging (Ambalajlama)
CLP, Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances Directive, DSD)3 ve Tehlikeli Karışımlar (Dangerous Preparations Directive, DPD)4 Yönergelerinin yerini almıştır.

CLP’nin genel amacı; insan ve çevre sağlığının yüksek derecede korunması, maddelerin, karışımların ve eşyaların serbest hareketlerinin sağlanmasıdır.

CLP’nin REACH’ten farklılıkları olması ile birlikte mevcut bilgi ve sistemle çok yakından ilgisi vardır. REACH sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini içermez fakat CLP yönetmeliğine atıfta bulunur.

DSD/DPD ile CLP arasındaki temel farklar
CLP tüzüğüne geçişle birlikte DSD/DPD çerçevesindeki eski sınıflandırma ve etiketleme esaslarında bazı önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu yeniliklerin bir kısmı isimlendirme ile ilgilidir. Örneğin; müstahzar yerine karışım, Risk (R) yerine Zararlılık (H) ifadeleri, Güvenlik (S) yerine Tedbir (P) ifadeleri gibi kullanımlar benimsenmiştir. Bununla birlikte, fizikokimyasal zararlılıkların sınıflandırmasına yönelik eklenen yeni kategoriler, tehlikeler arasında daha hassas bir ayrıma olanak vermektedir.

İnsan sağlığı için yeni bir sınıflandırma türü olan Belirli Hedef Organ Toksisitesi (BHOT) eklenmiştir. Bu kategori, tekli veya tekrarlı maruziyet türlerine sahip olabilir. Eldeki akut toksisite verileri ile hem BHOT Tek Mrz. hem de ölümcül düzeyde Akut Toks. sınıflandırmaları hesaplanan bir madde için özellikle ölümcül etkiler söz konusu organla ilgili ise ölçütler uygulanırken dikkatli olunmalıdır çünkü bir madde aynı etkiden iki sınıflandırma alamaz. BHOT Tekrar. Mrz. ise yinelenen maruziyete dayanır. BHOT Tek Mrz. gibi birkaç kategorisi vardır ve aynı şekilde çift sınıflandırmadan kaçınılmalıdır. Örneğin, üreme toksisitesi sınıflandırmasına yol açan bir etki, üremeyle ilgili bir organda BHOT Tekrar. Mrz. sınıflandırmasına yol açmaz.

Ayrıca hassaslaşma sınıflandırmasında hem cilt hem de solunum yolu hassaslaştırıcıları için alt kategoriler mevcuttur. Bu durumu ayırt edecek kadar veri bulunan durumlarda madde; ya 1A, kuvvetli hassaslaştırıcılar, ya da 1B diğer hassaslaştırıcılar kategorileri altında sınıflandırılabilir. Eğer ürün hakkında, bir alt kategoriye karar verecek kadar bilgi yok ancak hassaslaşmaya dair kanıt varsa, ürünler Kategori 1 olarak sınıflandırılmalıdır. Bu sınıflandırmalar için geçerli olan derişim sınırları belirlenmiştir ve ölçütlerin bulunduğu tablolar CLP Yönetmeliği’nin 286/2011 sayılı ekinde yer alır. Ayrıca ikinci ATP (AB 2011/286) ile sucul kronik sınıflandırma için yeni ölçütler ve ozon tabakasına zararlı maddelerin sınıflandırması için derişim sınırları eklemiştir.

Burada bahsedilen değişiklikler, bu yönetmelikleri temel alan SAE5 ile SEA yönetmelikleri arasındaki geçiş için de geçerlidir.

Referanslar:

1 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
2 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
3 Dangerous Substances Directive; Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
4 Dangerous Preparations Directive; Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations
5 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

Blog Yazılarımız

TEHLİKELİ MADDELERİN KARA - DENİZ - HAVA -DEMİRYOLU SEVKİYAT süreçlerindeki tüm tarafların yükümlülükleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Önce kalite ve sorunsuz hizmet anlayışı ile çalışmaktayız.

U-ETDS ile Yük Kaydı Bildir
Tehlikeli Maddelerin taşınması hakkındaki yasal değişiklikler , iyileştirme yönünde hızla devam etmektedir. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik değişikliği Madde 4 Tanımlarda yer verilen U-ETDS sistemi yavaş yavaş hayatımıza gelmektedir.
Tankeri olan Akaryakıt İstasyonları Hakkında
Akaryakıt istasyonunda özmal tankeri olup gerek, bayi ikmal sürecini gerekse EPDK ‘ya bağlı dış satış süreç yönetiminde rol alan işletmeler ülkemizde mevcuttur. (11/06/2019 TARİHLİ VE 44011 SAYILI BAKANLIK MAKAM OLUR İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNERGE)Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönergenin revize edilmesinden sonra , taşımacı olarak ilave yükümlülüklerini ibraz etme yükümlülüğü doğmuştur. Bu işlemde ücretsiz TMFB’ lerini revize edebileceklerdir.
Akaryakıt Sektöründe TMFB - Danışmanlık Muafiyeti
Akaryakıt sektöründe özmal tankeri olmayan ve sadece perakende satış yapan istasyonlara , Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde sadece alıcı olma yolu açıldı. Bu durumda Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik , Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hak. Tebliğ gereğince hizmet alma gerekliliği ortadan kalkabilecektir. Ancak kriterleri sağlamak için ; ehli kuruluşlarca hazırlanmış EK-3 Faaliyet analizi ve nakliye süreç yönetiminde ki paydaşlarının yeterlilikler doğrultusunda imkan ve kabiliyet konusu olacak ,boşaltan yükümlülük devri sözleşmesi gerekliliği mevcuttur
TMFB Başvurusunda Gerekli Dokümanlar
TMFB Başvuru Sürecinde Gerekli belgeler ve özel durumlar hakkında bilgi edinmeniz için kısa bir metin yayınlanmıştır.
EK-3 TMFB BAŞVURU ÖNCESİ
TEHLİKELİ MADDELER İLE FAALİYETTE BULUNAN TÜM İŞLETMELER ; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini Faaliyet belgesi düzenlenmesi hakkında revize edilen yönerge kapsamında yenilemesi gereklidir. Bu sebepten taraf yükümlülüklerinin analizi , boşaltan yükümlülük devri , taşıyıcı sözleşmesi nasıl olması gerektiği , kimlerin muafiyet alabileceği konularının TMGDK kuruluşumuz tarafından analiz edilmesi gereklidir. Başvurun sizinle irtibata geçelim.
Taşıma İşleri Organizasyonu TİO başvuruları başlıyor
TİO Başvuruları https://tmgdhizmetleri.com/tio-tasima-isleri-organiasyonu/
Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin Bölge Müdürlüklerimize başvuru süreci başlamıştır.
TMFB Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Revize Edilmiştir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Revize Edilmiştir.
Tehlikeli Maddelerin KARAYOLU ile Taşınması Hak. Yönetmelik Değişikliği
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik değişikliği yayınlanmıştır. Bu kapsamda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği , Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Hak. Yönerge peşi sıra revize edileceği ön görülmektedir.
ADR 2019 Değişiklikleri Neler ?
ADR 2019 Değişikliklerinde bizi neler bekliyor? Genel literütürde kabul görmüş tanım olarak, tehlikeli madde ve nesneler ; gerek yapısal özelliklerinden ötürü , gerekse taşınması esnasında sağlık , emniyet ve çevresel tehlikelere sebep olabileceği ön görülen madde ve nesneler olarak tanımlanmıştır. Tehlikeli malların güvenli bir şekilde taşınabileceğinden emin olmak için, uluslararası standartlara uygun olarak ADR 1.4.2 ve 1.4.3 taraf yükümlülüklerini işletmelerin , hassasiyetle riayet etmesi gerekir. Bu aşamada ise danışmanların doğru bir yönlendirme yaparak işletmelere ışık tutması beklenmektedir. UNECE her iki yılda bir yapmış olduğu oturumlar , resmi ve gayri resmi çalışma grupları ile oluşan çalışmalar doğrultusunda, ADR'yi diğer farklı mod sözleşmeleri gibi revize etmektedir. ADR 2019, 1 Ocak itibari ile görücüye çıktı . Peki bizi neler bekliyor? Tazeleme eğitimlerinde neler öğreneceğiz? UNECE ‘nin yayınladığı yaklaşık 86 sayfalık değişiklik bildirisinden gördüğümüz üzere ; tazeleme eğitimi oldukça sıkı ve saha için önemli olacağı gözükmektedir. TMGDK
Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınması Hak. Yönetmelik
Havayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları yayınlanmıştır.
Yıllık Rapor Verilerinin Teslimi Ülkemizde Tamamlandı
Yıllık Rapor Verilerinin Teslimi Ülkemizde Tamamlandı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının titizlikle girmek ve takibi ile sorumlu olduğu , tehlikeli madde faaliyet raporlarının son teslim süresi 31 Mart 2019 olarak bilinmektedir. Bu yıl , yıllık rapor taslağında bolca birim, bolca faaliyet konuları gözlemlediniz. Yıllık rapor verileri ile kategorizasyon ve Ülkemizin tehlikeli madde faaliyet analizini yapmamızda umarım verimli bir veri girişi olmuş ve meslektaşlarımız eş zamanlı aynı düşünce yapısı ile taslağı değerlendirmiştir. Global araştırmalar yaparak şirketimizin Ar-GEsüreçlerini yöneten bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşu genel kordinatörü olarak ne yazık ki bu temennimi geçtiğimiz 3 yıl öncesi gibi verimli değerlendirildiğini düşünmemekteyim. Bunu gerek forumlarda gözlemlediğim hatalı paylaşımlardan gerek ADR 1.4.2 ,ADR 1.4.3 tarafların yükümlülüklerin benimsenmediğini gözlemlememe dayanarak belirtmekteyim. TMGDK
Havayolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi
Ticari hava taşıma işletmesi ruhsatına sahip olan iç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferlerle tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeleri kapsar.
TİO Şube Kayıtları
Taşıma İşleri Organizatöleri Dikkatine - Şube kayıt süreçleri hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Takım Çalışması

Şirketimizde Görev Alan TMG Danışmanları , eş bilgi seviyesinde olması için kurguladığımız Akademi Eğitimlerini Kendi İçimizde Düzenlemekteyiz.

Neden mi Biz?

Tüm Araştırmalarımızı Avrupa üzerinden Kurgulamakta ve Güvenilir Hizmet Sağlamaktayız.
ARGE Bizim İşimiz
TMY Yazılımımız
7/24 Hizmet
Sektörel Tecrübe
Full Entegre
TMGD HİZMETLERİ Avrupa^da
× TMGD Danışma Hattı