Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelere ilişkin üretim, ithalat ve kullanım ilkelerini düzenleyen 1907/2006/AT sayılı REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Tüzüğü, 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.1 REACH’in Türkiye’ye uyarlanmış hali olan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) hakkında yönetmelik ise 23 Haziran 2017 itibariyle 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.*

Bu düzenlemeler ile insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasının sağlanması, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemlerin özendirilmesi, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesi hedeflenmektedir.
REACH Tüzüğü, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde imal eden veya ithal eden şirketlerin, imal ettikleri veya ithal ettikleri kimyasal maddeleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) kaydettirmelerini gerektirmektedir.
Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.

KKDİK Gelişmeleri
Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlık yetkilileri, KKDİK yönetmelik taslağını katılımcılara tanıttı ve KKS kullanımı hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi (Cefic) uzmanlarının de görüşme ve sunumları takip ettiği bildirildi. Toplantıdan öne çıkan konu başlıkları:

KKDİK, aşağıdaki üç yönetmeliği farklı tarihlerde yürürlükten kaldırarak yerlerini alıyor:
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (R.G. No: 26.12.2008/27092)
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. No: 13.12.2014/29204)
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik (R.G. No: 26.12.2008/27092)
Bakanlık, KKDİK’in resmi olmayan İngilizce çevirisini yayım tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.
ECHA’nın “Guidance on REACH” belgeleri temel alınarak hazırlanan 18 Kılavuz Döküman da ÇŞB sitesindeki yerini alacak.
SEA Yönetmeliği’nin, 6. ATP değişikliklerini içerecek şekilde tamamen güncellenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor ancak henüz bir proje taslağı mevcut değil. Yeni SEA sürümünün yakında hazır olacağı öngörülüyor. (Türkiye’de şu an geçerli olan GHS revizyonu, ATP 3)
Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti. Rapor diline dair detaylar yayımlanan kılavuzlarda yer alacak.
Kayıtların gerçekleştirileceği KKS’yi, EU REACH EUCLID sistemini de tasarlayan Royal Haskoning DHV şirketi hazırladı ancak EU aksine, KKS’de henüz EUCLID verilerini sisteme yükleme seçeneği mevcut değil. Aktif olan EUCLID 5’i, son sürüm olan EUCLID 6’ya yükseltmeye dair proje taslağı ise henüz onaylanmamış durumda.
Türkiye’de şu anda TÜRKAK tarafındanda GLP (Good Laboratory Practices / İyi Laboratuvar Uygulamaları) sertifikası verilmiş, toks-ekotoks analizi yürütebilecek bir laboratuvar yok. Sertifikalı laboratuvarlar sağlamak için çalışmalar sürmekle birlikte, bu durumun, literatürden ve EU’daki mevcut deneysel verilerden faydalanmak vasıtasıyla kayıtlar karşısında bir engel teşkil etmeyeceği ve deneylerin yalnızca “gerekli olduğunda” yapılacağı belirtildi. EU’da ECHA’ya gönderilmiş test sonuçları ve kayıt dosyaları Konsorsiyum’lardan satın alınabilecek.
Madde 14 ile Ek 7 – 10 arasında da bahsedildiği gibi, toksikoloji verileri, online sistemler yanısıra QSAR, EUses ve EcoToc gibi teorik hesap sonuçlarından da elde edilmek suretiyle kabul görecek.
Fizikokimyasal testler için GLP sertifikalı laboratuvarlara ihtiyaç bulunmamaktadır.
KKS’de SIEF (Substance Information Exchange Forum / Madde Bilgisi Değişim Forumu) mevcut. Veri paylaşımı şart koşuldu ve firmalar gerekli görürlerse Konsorsiyumlar oluşturabilecek.
Yönetmelik yayımlandığında KKS’de aktifleşecek olan ilgili bölümden “ortak bildirim” yapılabilecek. Sistemde “Evet” seçildiğinde, aynı maddeyi pre-SIEF’e kaydettirmiş diğer şirketler görülebilecek.
Tek Temsilci ve Üçüncü Taraf/Şahıs Temsilcisi kavramları KKDİK’te mevcut.
Maddelerin kayıt dosyaları, sertifikalı “Kimyasal Değerlendirme Uzmanları” tarafından hazırlanacaktır. KKDİK Ek-18’de yer alan hükümlere göre, ISO 17024 kapsamında akredite bir kuruluş (TÜRK-AK) tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, 64 saati tamamlayıp, yapılan sınavı başarıyla geçen adaylar “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı” belgesi almaya hak kazanırlar. Eğitim çerçevesinde; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik; Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması; İş Sağlığı ve Güvenliği; İnsan Sağlığı Risk Değerlendirilmesi; Çevresel Risk Değerlendirmesi; Maruz Kalma Senaryoları; Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) gibi konular bulunmaktadır.
KKDİK’in yayımlanmasıyla birlikte, KEK yürürlükten kalkacağı için birkaç sene bildirim gerekliliği bulunmuyor. Hem bu sebepten hem de oluşturulan yüksek/düşük hacim öncelikli madde listeleri zaten yayınlanmış olduğundan, bu sene geçerli olmak üzere bakanlık tarafından kullanılmayacak. Ancak, 3 yıl sonra başlayacak olan KKDİK kayıtlarında, üretilmiş ve ithal edilmiş maddelere ait geçmiş 3 yılın ortalaması,1 MT (Metrik Ton)/yıl üzerinde olanlardan talep edilecek. Bu sebeple firmalar 1MT üzerinde ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin hacim takibini sürdürmeleri gerekecek.
Yönetmelikte, REACH ile aynı olmak üzere bazı maddeler için kısıtlamalar bulunuyor (Ek-17), ve bu kısıtlamaya tabi maddeler için kayıt tarihleri belirtilmiş. Bu tarihler, endüstriyel temsilcilerin fikri alınarak etraflıca bir araştırma sonucu belirlendi. Bu kısıtlamaların çoğu yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girmekle birlikte, mevcut halde geçerli olan Kimyasalların Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, KKDİK’in yayınlanmasıyla yürürlükten kalkacak. Tüm kısıtlamalar 31.12.2023’ten itibaren efektif olacak.
Öneriler ve yeni maddelerin Ek-17 kısıt listesine (EU, Annex XVII) eklenmesi için Ek-15 uygulamaya konulacak.
İzin süreci EU ile tamamen aynı olmayacak. Ek-14 Türkiye için oluşturulacak ve kısıtlamalar (izinli değilse ithal edilmesi ve üretilmesi yasaklı) 2023 itibariyle başlayacak.
Kayıtlar 31.12.2020 – 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bir Ön-Kayıt dönemi/süreci olmayacak (zorunlu tutulmayacak), ancak sistem bu dönemden önce de aktif olacağından, 2020ye kadar olan süreç, envanter oluşturmak ve veri toplamak için kullanılabilecek (Resmi olmayan bir ön-kayıt gibi).
GBF hazırlayıcısı sertifikaları (13.12.2014/29204 uyarınca) 31.12.2023’e kadar geçerli olacak.
Maruziyet senaryosu gerekliliği de 2023 itibariyle geçerli olacak.
Kayıt ücretleri tonaj bandına ve işletme ölçeğine bağlı olmakla birlikte, ortak veya şahsi kayıt yaptırıldığına da bağlı olacak. Ücretler Eklerde değil, Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanacak. İlk öngörülere göre:
1-10 MT 10-100 MT 100- 1000 MT 1000 MT
Ortak 1,000 TRY 2,760 TRY 7,360 TRY 19,920 TRY
Bireysel 1,700 TRY 4,600 TRY 12,300 TRY 33,200 TRY
Şirketlerin veri kaybını önlemek için bir yedek depolama sistemi oluşturulması önerildi.
Biyosidal ürün olarak üretilen veya ithal edilen aktif maddeler kayıt ettirilmiş sayılacak, bu sebeple kayıt gerektirmeyecek. Ancak, eğer başka bir amaçla kullanılırlarsa, maddeler kayıt ettirilecek. (1 MT/yıl olmak şartıyla). ÇŞB, Sağlık Bakanlığıve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iletişim kurarak, yardımcı formülantların kayıt durumunu netliğe kavuşturacak.
Bakanlıkça nanomalzeme durumu hala değerlendirilmedi. Bakanlığa göre öncelik listesinde değil, ancak EU tarafından konu üzerine nihai bir karar alındığında muhtemelen bu konu uygulamaya konulacak.
REACH Kapsamı
REACH; üretici, ithalatçı ve alt kullanıcıların ürettikleri, kullandıkları veya piyasaya sürdükleri (Avrupa Ekonomik Bölgesi, AEB) maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etki taşımadığından emin olunması prensibi üzerine kurulmuştur. Söz konusu maddelere ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin denetimine ilişkin tedbirler önerilmesine yönelik olarak üretici ve ithalatçılar maddeler üzerine bilgi toplamakla yükümlüdür. Sorumluların bu şartları sağladığını güvence altına almak ve şeffaflık hedefleri ile üretici ve imalatçıların kayıt dosyaları hazırlaması (IUCLID formatında) ve REACH IT aracılığı ile ECHA’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

REACH mevzuatında aksi belirtilmediği sürece yılda 1 ton veya üzerinde üretimi ya da ithalatı yapılan her madde için kayıt mecburiyeti bulunmaktadır. Normal koşullarda, ilgili maddenin üretimi, ithalatı veya piyasaya sürümünden önce, bu sürecin başarıyla tamamlanıp, bir kayıt numarası atanmış olmalıdır. Ancak ön kaydı yapılmış maddeler için özel bir geçiş düzenlemesi uygulanmaktadır.

REACH kapsamında karışım ve nesnelerin kayıt edilme zorunluluğu yoktur, yalnızca maddelerin vardır. Ancak karışım ve nesne içindeki maddeler, ilgili koşulları sağladıkları takdirde kayıt zorunluluğuna tabidir.

REACH Kayıt Sürecindeki Aktörler
AB REACH kapsamında madde kayıt sorumluluğu yalnızca belirli aktörlere düşmekte ve aynı madde için bile farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple ilgili yasal oluşumların tedarik zincirindeki rollerinin belirlenmesi önemlidir. Aşağıdaki tanımların tamamı AB içerisinde geçerlidir.

İmalatçı: Maddelerin doğal hallerinde üretimi veya çıkartımını üstlenen gerçek veya tüzel kişi. (Madde 3(8-9))

İthalatçı: İthalattan sorumlu gerçek veya tüzel kişi. (Madde 3(11))

Tek Temsilci: AB dışı kaynaklı bir nesnenin üreticisi veya formüle edicisi tarafından, ithalat yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek veya tüzel kişi. (Madde 8)

Alt kullanıcı: Bir maddeyi, endüstriyel veya mesleki etkinlikleri çerçevesinde tek başına veya karışım içinde kullanan, üretici veya ithalatçı haricindeki gerçek veya tüzel kişi. (Madde 3(13))

Dağıtıcı: Üçüncü taraflar için tek başına veya karışım içindeki bir maddenin, yalnızca depolanması ve piyasaya sürümünden sorumlu, perakendeci dahil gerçek veya tüzel kişi. (Madde 3(14))

Kimler kayıtla yükümlüdür?

Yılda bir ton veya daha fazla miktarda maddeyi, tek başına veya karışım içinde, imal veya ithal eden kişiler.
Normal veya makul ölçüde öngörülebilir kullanım koşulları altında piyasaya sürümü hedeflenen bir nesnenin içerisinde, bir maddenin yılda bir ton veya daha fazla miktarda bulunması halinde üretici ve ithalatçılar.
Tek temsilciler.
Kayıt gerekli olmayan durumlara örnekler:

Alt kullanıcılar.
Tek temsilci atamış AB dışındaki bir şirketten, madde, karışım veya nesne ithal eden bir ithalatçı, alt kullanıcı kabul edilir ve kayıt yükümlülüğü yoktur.
REACH kapsamında muaf maddelerden birini üreten veya ithal eden kişilerin, o maddeyi kayıt ettirmesi gerekli değildir.
Kayda tabi maddeler
Kayıt gerekleri, tehlikeli olsun veya olmasın, tüm maddelere uygulanır. Tüm kayıtlar için bir kayıt dosyası hazırlanmalı ve ECHA’ya elektronik olarak yüklenmelidir. Kayıttan sorumlu kişinin dosyada sağlaması gereken bilgiler maddenin hacmine (yıllık üretim veya ithalat tonajı) bağlıdır. REACH çerçevesinde “madde” tanımı çok geniş tutulmuştur ve başka mevzuatlarca sıkı şekilde denetlenen radyoaktif maddeler, ilaçlar, yiyecek madde ve hayvan yemleri, biyosit veya pestisit gibi maddeleri de kapsar. Bu maddeler, tamamen veya kısmen REACH’ten ve kayıt gereklerinden muaf tutulmaktadır.

REACH Yönetmeliğinden muaf maddeler

Radyoaktif maddeler (Madde 2(1)(a))
Gümrük gözetimi altındaki maddeler (Madde 2(1)(b))
Ulusal muafiyet kapsamına giren ve savunma amacıyla kullanılan maddeler (Madde 2(3))
Atık maddeler (Madde 2(2))
İzole edilmemiş ara ürünler (Madde 2(1)(c), Madde 3(15)(a))
Sevkedilmiş maddeler (Madde 2(1)(d))
Kayıttan muaf maddeler

Özgül niteliklerinden dolayı minimum risk teşkil eden su, nitrojen gibi maddeler ve kaydı uygunsuz veya gereksiz kabul edilen doğal mineral veya cevher gibi maddeler
Belirli koşullar sağlanması halinde monomerler (Polimerler kayıt gereklerinden muaftır)
Belirli koşullar sağlanması halinde yiyecek madde, hayvan yemleri veya tıbbi ürünlerde kullanılan bileşenler gibi başka mevzuatlar tarafından yeteri ölçüde denetime tabi bazı maddeler
Kaydı mevcut ancak önce ihraç sonra AB’ye tekrar ithal edilen veya bir kurtarma süreciyle geri kazanılan maddeler
Madde Hacminin Hesaplanması
Eğer bir muafiyete tabi değilse, yılda bir ton ve üzerinde üretilen veya ithal edilen maddelerin REACH kaydı zorunludur. Bu çerçevede maddenin kayıt gereğini tetikleyen, dolayısıyla kayıt dosyasında bulunacak bilgileri belirleyen temel etken maddenin hacmi olmaktadır. REACH’te dört tonaj bandı (1 – 10 ton, 10 – 100 ton, 100 – 1000 ton, > 1000 ton) ve her biri için sağlanması gereken standart bilgiler tanımlanmıştır. Eğer bir maddenin hacmi bu tonaj bantlarından birinin alt sınırına ulaşırsa, o bant için belirlenmiş bilgi gerekleri uygulanır. Maddenin hacmi, ön kaydı yapılan maddeler için son kayıt tarihini de belirlemektedir. Toplam hacim hesaplanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Aynı yasal oluşuma ait farklı mevkilerde üretilen veya ithalatı yapılan maddeler toplam hacme dahil edilir.
Eğer bir madde birkaç farklı karışım içinde ithal edildiyse, her biri içinde bulunan maddenin hacmi toplanır.
Kayıt Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler
İmalat ve ithalatçılar, hacimden bağımsız olarak maddenin özelliklerine ait mevcut tüm verileri toplamakla yükümlüdür. REACH, her tonaj bandı için kayıt sorumlusunun maddenin özgül nitelikleri hakkında sunması gereken minimum bilgi miktarını düzenler. Bir madde üzerine, REACH çerçevesinde yeterli veri mevcut olmadığı takdirde, ek testler gerekli olabilir ve bu durumda kayıt sorumlusu dosyada test önerisi geliştirmelidir. Kayıt sorumlularının, hayvanlar üzerinde deney yapılmasını gerektiren durumlarda kendi başına hareket etmek yerine, diğer kayıt sorumluları ile mümkün olduğunca veri üretimi ve paylaşımında bulunması zorunludur.

Tonaj Bantlarına Göre Bilgi Gereklerine Genel Bakış
1 ton ve üzeri (Ek VII)

7 Maddenin fizikokimyasal özellikleri üzerine bilgiler

7.1 Maddenin fiziksel hali (20 oC ve 101,3 kPa)

7.2 Erime/Donma noktası

7.3 Kaynama noktası

7.4 Bağıl yoğunluk

7.5 Buhar basıncı

7.6 Yüzey gerilimi

7.7 Su içinde çözünürlük

7.8 n-oktanol/su dağılım katsayısı

7.9 Parlama noktası

7.10 Alevlenirlik

7.11 Patlayıcı özellikler

7.12 Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı

7.13 Yükseltgeyici özellikler

7.14 Granülometri

8 Toksikolojik bilgiler

8.1 Cilt tahrişi veya cilt aşınması (in vitro)

8.2 Göz tahrişi (in vitro)

8.3 Cilt hassaslaşması (in vivo)

8.4.1 Mutajenlik (bakterilerde gen mutasyonu)

8.5.1 Akut toksisite (ağız yolu ile)

9 Ekotoksikolojik bilgiler

9.1.1 Omurgasızlarda kısa süreli sucul toksisite (Su piresi)

9.1.2 Sucul bitkilerde gelişim inhibisyonu (Algler)

9.2.1.1 Kolay biyobozunurluk

10 ton ve üzeri (Ek VIII)

8 Toksikolojik bilgiler

8.1.1 Cilt tahrişi (in vivo)

8.2.1 Göz tahrişi (in vivo)

8.4.2 Memeli hücrelerinde sitojenik (in vitro)

8.4.3 Memeli hücrelerinde gen mutasyonu (in vitro)

8.5.2 Akut toksisite (soluma ile)

8.5.3 Akut toksisite (cilt yolu ile)

8.6.1 Kısa süreli tekrarlı doz toksisite testi (28 gün)

8.7.1 Üreme/Gelişim toksisitesi taraması

8.8.1 Toksikokinetik

9 Ekotoksikolojik bilgiler

9.1.3 Balıklarda kısa süreli sucul toksisite

9.1.4 Aktifleşmiş çamur solunumu inhibisyon testi

9.2.2.1 Bir pH fonksiyonu olarak hidroliz

9.3.1 Adsorpsiyon/desorpsiyon taraması

100 ton ve üzeri (Ek IX)

7 Maddenin fizikokimyasal özellikleri üzerine bilgiler

7.15 Organik çözücülerde kararlılık ve ilgili bozunma ürünlere ait bilgiler

7.16 Ayrışma sabiti

7.17 Viskozite

8 Toksikolojik bilgiler

8.6.1 Kısa süreli tekrarlı doz toksisite testi (28 gün)

8.6.2 Subkronik toksisite (90 gün)

8.7.2 Doğum öncesi gelişimsel toksisite

8.7.3 İki nesil üreme toksisitesi

9 Ekotoksikolojik bilgiler

9.1.5 Omurgasızlarda uzun süreli sucuk toksisite (Su piresi)

9.1.6 Balıklarda uzun süreli sucul toksisite

9.2.1.2 Yüzey sularında nihai bozunma

9.2.1.3 Toprak simülasyonu testi

9.2.1.4 Tortu simülasyonu testi

9.2.3 Bozunma ürünlerinin saptanması

9.3.2 Sucul türlerde (balık) biyobirikim

9.3.3 Adsorpsiyon/Desorpsiyon üzerine daha fazla bilgi

9.4.1 Omurgasızlarda kısa süreli kara toksisitesi

9.4.2 Toprak mikroorganizmaları üzerine etkiler

9.4.3 Bitkilerde kısa süreli kara toksisitesi

1000 ton ve üzeri (Ek X)

8 Toksikolojik bilgiler

8.6.3 Uzun süreli tekrarlı doz toksisite testi (? 12 ay)

8.7.2 Gelişimsel toksisite

8.7.3 İki nesil üreme toksisitesi

8.9.1 Kanserojenlik

9 Ekotoksikolojik bilgiler

9.2 Ek biyotik bozunma testleri

9.3.4 Maddenin çevresel kaderi ve davranışı üzerine ek bilgiler

9.4.4 Omurgasızlarda uzun süreli kara toksisitesi

9.4.6 Bitkilerde uzun süreli kara toksisitesi

9.5.1 Tortu organizmalarında uzun süreli kara toksisitesi

9.6.1 Kuşlarda uzun süre veya üreme sistemi toksisitesi

Kayıt Dosyasının Yapısı
Kayıt dosyası, kayıt sorumlusunun belirli bir madde üzerine derleyerek ECHA’ya elektronik olarak teslim ettiği bilgiler bütünüdür. Her zaman gerekli olan “Teknik dosya” ve madde üretim veya ithalatının yılda 10 ton ve üstünde olması halinde “Kimyasal güvenlik raporu” olmak üzere iki kısımdan oluşur. Teknik dosyada;

üreticinin kimliği,

maddenin kimliği,

üretimi ve kullanımı hakkında bilgi,

sınıflandırması ve etiketlenmesi,

güvenli kullanımı üzerine bilgi,

özgül nitelikleri hakkında çalışma özetleri,

yukarıdaki bilgilerin bir değerlendirme makamı tarafından gözden geçirildiğine dair bilgi,

gerek görülmesi halinde ekstra test önerileri,

1 – 10 ton arasında kaydedilmiş maddeler için maruziyet bilgileri ve

bir gerekçe ile birlikte hangi bilgilerin gizli kabul edilmesi gerektiğine dair talep

bulunmalıdır.

REACH kaydı yapılmış maddelere ait dosyalar herkese açıktır ve ECHA web sitesinden ulaşılabilir.

Referanslar:

1 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals

Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission

Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC,

93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006).

Faydalı bağlantı ve kaynaklar:

http://www.echa.europa.eu/manuals

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/registration

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach