Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, iç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferlerle tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunacak olan ticari hava taşıma işletmesi ruhsatına sahip operatörlere “Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi” düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, ticari hava taşıma işletmesi ruhsatına sahip olan iç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferlerle tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 10/7/2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan | Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri hükümlerine, 655 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Karamameye, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa,13/04/2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe, Şikago’da 7/12/1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanuna dayanılarak ve Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Emniyetli Taşınmasına ilişkin ICAO Ek 18 ile Teknik Talimatlar (Doc 9284) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Acil durum prosedürleri: Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması esnasında meydana gelebilecek olay veya kazaların önlenmesine ve meydana gelen kazalarda tehlikeyi ve riski en aza indirecek can, mal ve çevre emniyetine yönelik alınması gereken önlemleri içeren prosedürleri,
 2. Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
 3. COMAT: Şirket malzemelerini,

ç) DGR: IATA tarafından oluşturulan tehlikeli madde kuralları,

 • EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,
 • Havayolu işletmesi: Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmelerini,
 • Hava taksi işletmesi: En fazla on dokuz koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile ticari hava taşımacılığı yapan işletmeleri,
 • Havayoluyla tehlikeli madde taşıma yetki belgesi (HTMTYB): Tehlikeli madde taşımak üzere idareden alınan belgeyi,
 • IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğini,
 • ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
 • ICAO Doc.9284-AN/905: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Tehlikeli Maddelerin Taijayoluyla Güvenli Taşınması İçin Teknik Talimatları,
 • ICAO Doc.9481-AN/928: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Tehlikeli Maddelerin Karıştığı Hava Aracı Olayları İçin Acil Durum Müdahale Rehberini,

j ICAO Doc.9373: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, Tehlikeli Madde Eğitimi El Kitabını,

 • İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

İşletici: Genel Havacılık Ruhsatı almış gerçek veya tüzel kişiyi

m)İşletme ruhsatı: Havayoluyla taşımacılık yapan işletmelerine ticari hava taşımacılığı yapabilmeleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen belgeyi,

 • İşletme şartları: İşletmenin operasyon alanlarının, özel yetkilerinin, tescil işaretlerinin belirtildiği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen İşletme Ruhsatının Eki olan belgeyi,
 • Kaptan pilot: Uçuş süresince uçağın her türlü harekâtından sorumlu ve belirli ehliyete sahip pilotu,

ö) Mali mesuliyet sigortası: Yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkilendirdiği otorite tarafından yetkili kılınan taşıyıcılar ile başka bir ülkeden yetki almış taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortayı,

 • NOTOC: Kaptan pilot bilgilendirme formunu,
 • SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
 • Tehlikeli madde: Teknik Talimatların tehlikeli maddeler listesinde gösterilmiş veya Teknik Talimatlara göre sınıflandırılmış olan can ve mal emniyeti ile çevreye yönelik risk oluşturabilecek mal, eşya veya maddeleri,

ş) Tehlikeli maddeler el kitabı: İlgili personelin görev alanına yönelik tehlikeli maddeler konusunda bilincinin artırılması için havayolu işletmesi tarafından hazırlanmış dokümanı,

t Tehlikeli madde kiti: Tehlikeli madde baskılı torba ve kapatma klipsi, u) Teknik talimatlar: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayınlanan, ilaveler

ve her türlü ekleri de dâhil olmak üzere, ICAO Doc.9284-AN/905 ve Doc.9284- AN/905 Supplement’in yürürlükteki en son halini,

ü ) Ticari hava taşımacılığı: Sivil hava araçları ile ücret karşılığı yapılan yolcu ve yük veya sadece yük taşımacılığını,

 • Uçuş ekibi: Hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu kaptan pilot, ikinci pilot ve kabin memurlarını,
 • ULD: Birim yükleme gereci,
 • Yönetmelik: 13/04/2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmi Gazete?” de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.
 • Bu Yönergede yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için Yönetmelik ile taraf olduğumuz ve usulüne uygun yürürlüğe giren ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen tanımlar esas alınır.
 • İdare, HTMTYB almak üzere yapılan başvuruları Yönetmelik, bu Yönerge ve Teknik Talimatlar kapsamında değerlendirir ve başvurusu uygun bulunan havayolu işletmelerine HTMTYB”ni düzenler.
 • İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular, sebepleriyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.
 • İdare, HTMTYB’ne sahip olma şartlarını sürdürüp sürdürmediklerine ilişkin olarak havayolu işletmelerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 • HTMTYB”ne sahip olan hava taşıma işletmelerine İdare ve/veya SHGM tarafından yıllık yapılan denetimlerde, Yönetmelik ve bu Yönerge hükümleri kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde Yönetmelikte belirtilen cezai yaptırım uygulanır ve bunların düzeltilmesi için havayolu işleticilerine üç ay süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, eksiklik/eksikliklerin giderilmediği tespit edilir ise Yönetmelikte belirtilen cezai yaptırım uygulanır.

Havayoluyla tehlikeli madde taşıma yetki belgesi başvurusu

MADDE 6 — (1) HTMTYB almak isteyen havayolu işleticileri, Madde “deki şartları sağladıktan sonra, talep yazısı ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri İdareye sunar.

 1. Havayolu işleticisi tarafından doldurulan Ek-1?-deki başvuru formu,
 2. Havayolu işleticisinin temsil ve ilzama yetkili olanların onaylı imza sirkülerinin sureti,
 3. Ticari Hava Taşıma İşletmesi Ruhsatı’nın (AOC- Air Operator Certificate) sureti,

ç) Mali mesuliyet sigortası sureti,

 • Havaalanları için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca Radyasyon kaynaklarının yurda girişi, yurt dışına çıkışı, transit geçişi ve taşınması faaliyetlerinde radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik lisans ve izin alınmasın ilişkin usul ve esasları kapsamında, alınan lisans ve izin belgesi, ayrıca taşımayacaklar için taahhütname,
 • İdare tarafından havayoluyla tehlikeli madde taşıma yetki belgesi talebinin uygun görülmesini müteakip, söz konusu belge ücretinin yatırıldığına dair belge/dekont,
 • İdare, gerek görmesi halinde, talep konusuna uygun olarak bu Yönerge ve eklerinde belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bilgi ve belgeleri, havayolu işletmesinden talep edebilir.

Havayolu işleticisinin yerine getirmesi gereken şartlar

Madde 7 – (1) Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi almak üzere idareye başvuracak havayolu işletmeleri aşağıda belirtilen şartları sağlamak zorundadır:

 1. İşletmede görevli personelin görevleri gereği tehlikeli madde eğitimine yönelik temel ve yenileme eğitimlerine ilişkin DGR sertifikalarını bulundurmak,
 2. Tehlikeli Maddeler El Kitabı’nı hazırlayarak İdare tarafından onaylanmış el kitabını bulundurmak,
 3. Kabin El Kitabı (CCM) onaylı olarak bulundurmak,

ç) Kabin Ekibi Eğitim El Kitabı (CCTM) onaylı bulundurmak,

 • İşletme El Kitabı bölüm A (OM Part A) bulundurmak,
 • İşletme El Kitabı bölüm D (OM Part D) bulundurmak,
 • Yer İşletme El Kitabı (GOM) bulundurmak,
 • Uçakta tehlikeli madde kiti bulundurmak, ğ) Acil durum prosedürlerinin sağlanmasına yönelik, uçakta ve tehlikeli maddelerle ilgili

işlem yapılan noktalarda, ICAO Doc.9481-AN/928 acil durum müdahale rehberini, onaylı

tehlikeli maddeler el kitabını ve ilgili diğer belgeleri bulundurmak,

h):Fehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına ilişkin referans yayınların güncel halini

ı) Tehlikeli madde faaliyetleri ile görevli tüm personelin ilgili ulusal mevzuata ve uluslararası referans dokümanlarının güncel basımına erişimini sağlamak,

 1. Tehlikeli madde kaynaklı kaza ve olayları, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen sürede ilgili hava alanı otoritesi ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bildirilme prosedürlerini hazırlamak,
 2. İşletici Teknik Talimatlarda belirtilen şekilde İdare tarafından onaylanacak olan personel eğitim programları tesis edecek ve bunları uygulayacaktır. İşleticinin, personelin sorumluluklarına uygun olarak gerekliliklerini belirleyecek konuyla ilgili çalışan tüm personelin sorumluluk alanına uygun kategorilerde 2 (iki) yıldan uzun olmayan aralıklarla tazeleme eğitimi almasını sağlamak,
 3. Yönetmeliğin “Operatörün Sorumlulukları” başlıklı 17 nci maddesinde tanımlanan sorumluluklar ile Teknik Talimatlarda belirtilen kuralların uygulanmasının yanı sıra aşağıda belirtilen hususların uygulanmasını da içerecek prosedürlerin oluşturulması veya ilgili dokümanı tanımlamak,
 4. Kargo kabul noktasında tehlikeli madde ikaz bildirimi işaretlerini bulundurmak,
 5. Bilet satış noktası, check-in kontuarı ve boarding alanında tehlikeli madde bildirim levhalarını bulundurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru taleplerinin değerlendirilmesi, denetimi ve belge düzenlenmesi

Başvuru taleplerinin değerlendirilmesi

Madde 8- (1) İdare, HTMTYB talep eden havayolu işleticisinin tehlikeli madde taşınmasında; görev, yetki ve sorumlulukları bakımından herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmeyi yapar.

Bu değerlendirme;

 1. İdarenin kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler ile İşletme El Kitaplarının ilgili alt bölümlerinin, Tehlikeli madde taşınmasıyla ilgili oluşturulmuş ve SHGM tarafından onaylanmış kısımları,
 2. 6 ncı maddeye göre İdareye sunulan başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler,
 3. İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde istenilen ilgili diğer kurum/kuruluşların görüşleri,

ç) Havayoluyla tehlikeli madde taşıma yetki belgesi talebini değerlendirmek üzere denetimi yapan ekibin raporu,

esas alınarak yapılır.

 • Değerlendirme sonucunda uygun bulunan havayolu işleticisi adına Ek- 3’te yer alan HTMTYB düzenlenir.
 • İdare tarafından düzenlenen Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi, İşletme Ruhsatının Eki olan İşletme Şartlarına işlenmek üzere SHGM?ye gönderilir.
 • İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular sebebiyle birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 • İdarece havayolu işleticisine yönelik düzenlenen HTMTYB, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak

Havayoluyla tehlikeli madde taşıma yetki belgesi denetimi

Madde 9- (1) HTMTYB almak üzere başvuruda bulunan havayolu işleticisine ilişkin, mahallinde yapılacak denetimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 1 (bir) kişi olmak üzere en az ? (iki) kişiden oluşan bir denetim ekibi tarafından yapılır. Söz konusu İdare ve/veya SHGM tarafından görevlendirilecek personelin katılımıyla oluşturulur. Denetleme tarihi, işletme ile birlikte belirlenir ve kesinleşen bu tarih resmi yazı ile havayolu işletmesine bildirilir.

 • Yönetmelik ile bu Yönerge hükümleri ve ilgili eklerinde belirtilen kriterler çerçevesinde, denetim ekibi tarafından mahallinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen hususları içeren Denetim Formu (Ek-2) idareye sunulur.
 • HTMTYB talep eden havayolu denetim ekibi tarafından mahallinde yapılacak denetimlerde her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile tesise ulaşım için gerekli imkânı sağlamakla yükümlüdür.
 • Denetim ekibi tarafından mahallinde yapılacak denetimin giderleri her iki Genel Müdürlüğün kendi bütçelerinden karşılanır. Bu durum, bulunan eksikliklerden dolayı mahallinde yapılacak müteakip her bir denetim için de uygulanır.

Belge sahibinin yükümlülükleri

Madde 10- (1) Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi sahibinin yükümlülükleri:

 1. Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun iş/fişem ve eylemleri gerçekleştirmek.
 2. İşletmede görevli personelin hizmet sınıfına göre tehlikeli madde eğitimi aldıklarına dair temel ve yenileme eğitimi listesi ile sertifikalarını, ICAO Doc.9375 ve Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi kapsamında güncel tutmak.
 3. İşletmede tehlikeli maddelerin kabul edilmesine, elleçlenmesine, yüklenmesine ve taşınmasına ilişkin olarak prosedürlerin ve bilgilerin bulunduğu işletim el kitaplarını güncel tutmak.

ç) İşletmenin Teknik Talimatlar kapsamında öngörülen tehlikeli maddeler eğitim programları gerekliliklerine riayet etmek.

 • Tehlikeli madde içeren paketlerin, Teknik Talimatlar, Kısım 7, Bölüm | ve Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince uygun bir şekilde kabul edilmesini ve taşımasını sağlamak.
 • Tehlikeli madde içeren paketlerin, Teknik Talimatlar, Kısım 7, Bölüm 2 gereğince, havayolu işletmeleri uçağı içerisinde uygun bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, paketlenmesi, yüklenmesini ve taşınmasını sağlamak.
 • Uçuştan sorumlu kaptan pilota yönelik bildirim gerekliliklerinin, Teknik Talimatlar, Kısım 7, Bölüm 4 gereğince gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • İşleticinin taşıyacağı tehlikeli maddenin muafiyetli ve özel izine tabi olması halinde, gerekli belgeleri tehlikeli maddeler gönderici beyan formu ile birlikte bulundurulmasını sağlamak.

&) Teknik Talimatlar gereğince tehlikeli madde olarak sınıflandırılan uçak teknik malzemeleri (COMAT) ile ilgili usullerin ilgili El kitaplarında yer alması, uygun bir şekilde elleçlenmesini, istiflenmesini ve taşınmasını sağlamak.

 • Uçakta taşınacak herhangi bir tehlikeli maddenin muhteviyatına dair işaretlenen veya
 • tanımlamasını, uçakta istiflenmesini sağlamak için gerekli olan

paketlerin işaretlerine göre uçağa yerleştirmeden sorumlu olacak tehlikeli madde Kategori 6 eğitimi almış sorumlu personeli görevlendirmek.

ı) Teknik talimatlar, Kısım 7 ile bu Yönergenin 7. Maddesi birinci fıkrasının (i) bendine uygun olarak tehlikeli madde kaza ve olaylarını bildirilmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Belge Süresi, Belge Ücreti ve Yenilenmesi, Belgenin Devamlılığına İlişkin Denetleme, Belge Sahibinin Uyarılması ve Belge İptali

Belge süresi

Madde 11- (1) Bu yönerge kapsamında düzenlenen veya yenilenen “Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi”nin süresi 5 (beş) yıldır.

Belge ücreti ve devredilmesi

Madde 12- (1) HTMTYB düzenleme ücreti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

 • Belgenin zayi olması durumunda, belge ücreti, birinci fıkrada belirtilen ücretin o 10’u kadardır.
 • Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi ücreti her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.
 • Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi devredilemez.

Belgenin yenilenmesi

Madde 13 – (1) Havayolu İşletmesi tarafından, HIMTYB’nin geçerlilik süresi sona ermeden en geç 3 (üç) ay öncesinde İdareye, Yönerge’nin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelerle başvurulması üzerine, İdare tarafından bu Yönerge hükümlerine göre yapılacak denetimin, sonucunun olumlu olması halinde HTMTYB yeniden düzenlenir. HTMTYB’nin yenileme ücreti belge ücretinin “o 10’u kadardır.

Belgenin devamlılığına ilişkin denetleme

Madde 14- (1) İdare, tehlikeli madde taşıma yetkisine sahip olma şartlarının devamlılığına ilişkin olarak havayolu işletmelerini denetleme yetkisine sahiptir.

 • Denetimler, Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesinin Devamlılığına Dair Denetim Formu (Ek-3) kullanılarak yılda en az | (bir) defa olmak üzere SHGM tarafından yapılan denetimler ile uygun bir şekilde İdare ve/veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeli marifetiyle yapılır.
 • HTMTYB”ye sahip olan havayolu işleticileri İdare tarafından yapılan incelemelerde, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında, herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde, Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

Belge sahibinin uyarılması ve belgenin iptali

Madde 15- (1) İdare tarafından yapılan denetimlerde havayoluyla tehlikeli madde taşıma yetki belgesi alma gerekliliklerini idame ettirmediği tespit edilen havayolu işleticilerine uyarı verilerek üç ay süre tanınır. Verilen sürenin sonunda yapılacak incelemede, eksik/eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde, HTMTYB’si üç ay süreyle askıya alınır. İşletme bu süre içerisinde tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunamaz.

2) Askıya alma süresinin bitimini müteakip İşletme tarafından eksikliklerinine yönelik başvuru sonucunda yapılacak denetim neticesinde eksikliklerin SA

giderildiğinin belirlenmesi halinde HTMTYB geçerlilik süresi veya yenileme süresi sonuna kadar geçerlidir.

 • Askıya alma süresinin bitimini müteakip, yapılacak denetimde belirlenen eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde HTMTYB iptal edilir. İşletmenin tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunabilmesi için bu Yönergenin 6 ncı maddesi uyarınca tekrardan başvuruda bulunması ve yeni belge alması gerekmektedir.
 • Belgesi askıya alınan veya iptal edilen havayolu işletmelerine ilişkin bilgi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli Hükümler

Madde 16- (1) İdare, havayolu işleticilerinden, ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerine göre ilave görev ve yükümlülükler isteyebilir.

 • Havayolu işleticilerinin, ICAO ve EASA tarafından yayınlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin kural ve standartlara yönelik yenilik ve değişiklikleri takip etmesi ve HTMTYB süresince uyum sağlaması esastır.
 • Bu Yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ve düzenleme gerektiren, aksaklıkları gidermeye, kamu yararı ve kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemeler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak genelgeler ile yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ulusal mevzuat hükümleri ile taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

Eski yetki belgesinin geçerliliği

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin yetki belgesi almış havayolu işletmecileri, Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde denetime tabi olmaksızın SHGM tarafından düzenlenen geçerli işletme ruhsatı ve tehlikeli madde taşıma yetkisini gösteren işletme şartlarının birer suretiyle bu Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelerle İdareye başvurarak İdare*den HTMTYB almaları zorunludur. Gerek duyulması halinde İdare tarafından HTMTYB düzenlemesine esas teşkil eden denetim de yapılabilir.

Yürürlük

Madde 18- (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

EKLER

 1. Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Başvuru Formu (Ek-1)
 2. Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Denetim Formu (Ek-2)
 3. Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Örneği (Ek-3)
 4. Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesinin Devamlılığına Dair Denetim Formu (Ek-4)